Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden wedstrijd

1. De organisator

De organisator is:

Ogilvie Promotions Limited (ondernemingsnummer 11028385) C/O Astley Media, 6 Northernhay Place, Exeter, Verenigd Koninkrijk, EX4 3QJ.

2. De wedstrijd

2.1. De titel van de wedstrijd is “Win a Millionaire Mansion”.

2.2. De wedstrijd vereist dat Deelnemers (zoals gedefinieerd in artikel 4.1 hieronder) een deelnameformulier moeten betalen en invullen inclusief:

2.2.1. Niet-restitueerbare betaling van een bedrag van £ 10,00 per deelnameformulier plus boekingskosten van £ 0,50 (per transactie) voor de wedstrijd (“Betaling“); en

2.2.2. een deelnameformulier invullen dat een vraag bevat van bekwaamheid, oordeel of kennis, de contactgegevens van de deelnemer (inclusief post- en e-mailadres en een telefoonnummer) en kaartbetalingsgegevens voor elektronische goedkeuring voor deelname aan de wedstrijd(het “Deelnameformulier“)

op of vóór de Sluitingsdatum (gedefinieerd in artikel 2.4 hieronder). Bij het invullen van het Deelnameformulier erkennen en accepteren Deelnemers dat voor de vraag op het Deelnameformulier vaardigheid, beoordelingsvermogen of kennis vereist is en dat het antwoord correct moet zijn om ​​kans te maken de Prijs of een van de Tweede Prijzen te winnen (zoals gedefinieerd in artikel 5 hieronder).

2.4. De sluitingsdatum is de datum waarop de organisator 1.000.000 Deelnameformulieren heeft ontvangen of 23:59 uur op 30 november 2019 (de “Sluitingsdatum“). De organisator behoudt zich het recht voor de sluitingsdatum te verlengen in geval van uitzonderlijke omstandigheden buiten zijn macht die van invloed zijn op zijn vermogen om de wedstrijd te beheren.

2.5. In het geval dat de organisator op de Sluitingsdatum niet meer dan 500.000 Deelnameformulieren heeft ontvangen behoudt de organisator zich het recht voor om de Prijs te vervangen door een alternatief in contanten dat gelijk is aan het totale bedrag van Betalingen ontvangen bij de Deelnameformulieren met aftrek van:

2.5.1. de boekingskosten;

2.5.2. 20% voor goededoelendonatie; en

2.5.3. 40% voor administratie-/promotiekosten of de werkelijke kosten gemaakt op de sluitingsdatum, afhankelijk van welke de laagste is.

Als het bovenstaande £ 100.000 niet bereikt, wordt een minimumprijs van £ 100.000 toegekend. (de “Geldprijs“).

3. Hoe men deelneemt

3.1. De wedstrijd loopt vanaf middernacht op 1 december 2017 (de “Openingsdatum“) tot de Sluitingsdatum, met inachtneming van artikel 2.4.

3.2. Alle Deelnameformulieren moeten door de organisator worden ontvangen via haar website www.millionairemansion.co.uk (de “Website“) op de Sluitingsdatum. Alle Deelnameformulieren die na de Sluitingsdatum worden ontvangen, worden automatisch gediskwalificeerd.

3.3. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten Deelnemers het online Deelnameformulier op de website invullen en samen met de Betaling indienen voor de sluitingsdatum.

3.4. Door deel te nemen aan de wedstrijd garandeert elke Deelnemer dat hij de organisator correcte en actuele contactgegevens heeft verstrekt op het Deelnameformulier. De organisator is niet aansprakelijk voor niet contact leggen met een Deelnemer als gevolg van fouten, weglatingen en onnauwkeurigheden die de Deelnemer op het Deelnameformulier heeft verstrekt.

3.5. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor Deelnameformulieren die deze niet ontvangt, ongeacht de oorzaak, inclusief maar niet beperkt tot, als gevolg van storingen in computersystemen, netwerk-, server-, computerhardware- of -softwarefouten, druk internetverkeer en andere storingen van enige soort.

3.6. Door een Deelnameformulier in te dienen via de Website aanvaardt elke Deelnemer onvoorwaardelijk en stemt ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden“), en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de beslissingen van de organisator met betrekking tot de interpretatie van deze Voorwaarden en anderszins met betrekking tot de wedstrijd. Deelnemers die zich niet aan de Voorwaarden houden, komen niet in aanmerking om de Prijs te winnen. Eenmaal gekocht kunnen inschrijvingen niet worden overgedragen, geruild, gerestitueerd of geretourneerd.

3.7. De winnaars worden door een onafhankelijke scheidsrechter willekeurig gekozen uit alle geldige en correct beantwoorde Deelnameformulieren die op of voor de Sluitingsdatum zijn ontvangen (de “Winnaar“).

4. Wie mogen deelnemen

4.1. De wedstrijd staat open voor alle inwoners van Engeland, Wales en Schotland, en staat niet open voor inwoners van Noord-Ierland of enig ander land waar dergelijke wedstrijden wettelijk niet zijn toegestaan, ​​en alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn (“Deelnemers“), behalve :

4.1.1. werknemers van de organisator of zijn holding- of dochtermaatschappijen;

4.1.2. werknemers van agenten of leveranciers van de organisator of zijn holding- of dochtermaatschappijen, die professioneel verbonden zijn met de Wedstrijd of haar administratie, inclusief die met betrekking tot de ontwikkeling of werking van de website; of

4.1.3. gezinsleden van de personen vermeld in de bovenstaande artikelen 4.1.1 en 4.1.2.

4.2. Bij deelname aan de wedstrijd bevestigt elke Deelnemer dat hij of zij gerechtigd is dit te doen en in aanmerking komt om de Prijs te claimen. De organisator kan van Deelnemers verlangen dat ze bewijzen dat ze gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd.

4.3. De organisator accepteert geen Deelnameformulieren die:

4.3.1. automatisch zijn gegenereerd door een computer;

4.3.2. ingevuld zijn door derden of in bulk;

4.3.3. onleesbaar, gewijzigd, gereconstrueerd, vervalst of anderszins aangetast zijn; of

4.3.4. incompleet zijn.

4.4. In het geval van een geschil over de identiteit van de persoon die een Deelnameformulier indient, wordt de deelname geacht te zijn ingediend door de persoon op wiens naam de e-mailaccount behorend bij het Deelnameformulier is geregistreerd op de datum waarop het Deelnameformulier is ingediend.

4.5. Er is een limiet van 10.000 deelnames per persoon.

4.6. De organisator behoudt zich alle rechten voor om een ​​Deelnemer te diskwalificeren als zijn gedrag in strijd is met de geest of de intentie van de wedstrijd of als hij of zij handelt in strijd met een van deze Voorwaarden.

5. De Prijs en tweede prijzen

5.1. De prijs is: het onroerend goed in Devon inclusief; het huis, een golfbaan met 3 holes, een zwembad, een fitnessruimte, een zelfstandig appartement, de inhoud en meubels, inclusief een goed gevulde wijnkelder en een bar. Het onroerend goed wordt gratis overgedragen aan de Winnaar zonder enige hypotheek, onkosten en andere lasten en omvat de overdrachtsbelasting en alle gemaakte honoraria van advocaten. De prijs omvat ook een Rolls Royce, en de diensten van een huishoudster en tuinman voor het eerste jaar. Daarnaast zijn er £ 50.000 in contanten die door de winnaar kunnen worden gebruikt om de huishoudelijke uitgaven te dekken. De prijs omvat geen: water-, elektriciteit- en gasfacturen; bouw- en inhoudsverzekering; autoverzekering; eventuele onderhoudskosten in verband met het onroerend goed; telefoonrekeningen die verband houden met het onroerend goed; gemeentebelastingen; en/of andere kosten zodra het eigendom is overgedragen aan de winnaar. De prijs is exclusief persoonlijke bezittingen, juwelen, zilver, kunst en fotografie en voorwerpen van sentimentele waarde die toebehoren aan de huidige eigenaren. De winnaar moet zijn eigen verhuiskosten betalen. (de “Prijs“). De organiseert garandeert niet de waarde van de Prijs, de structurele toestand of de verkoopbaarheid. Deelnemers moeten vertrouwen op hun eigen inlichtingen en juridisch advies over de Prijs voordat ze deelnemen aan de wedstrijd.

5.2. De Winnaar van de Prijs tekent een overdrachtsakte om de Prijs over te zetten op naam van de Winnaar binnen 30 dagen na overdracht van de Prijs.

5.3. De Winnaar zal de Prijs registreren bij het koninklijk kadaster op naam van de Winnaar.

5.4. De Winnaar is verantwoordelijk voor alle uitgaven en regelingen die niet specifiek en uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

5.5. De tweede prijzen zijn negen geldprijzen van elk £ 10.000.

5.6. De Prijs is niet verhandelbaar of overdraagbaar en de organisator behoudt zich het recht voor om de Prijs te vervangen door de Geldprijs.

6. Aankondiging van de Winnaar

6.1. De Winnaar van de wedstrijd zal op de website worden aangekondigd binnen 24 uur nadat de Prijs en de tweede prijzen zijn getrokken na de Sluitingsdatum (“Aankondigingsdatum“).

6.2. De beslissing van de organisator is definitief en er zal geen correspondentie of discussie worden aangegaan.

6.3. De organisator neemt persoonlijk contact op met de Winnaar van de Prijs en de Winnaars van de tweede prijzen, persoonlijk zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de Aankondigingsdatum, met behulp van het telefoonnummer of e-mailadres dat bij het Deelnameformulier is verstrekt. De organisator wijzigt geen contactgegevens nadat het Deelnameformulier is ingediend.

6.4. De organisator publiceert de naam en county van de Winnaar op de website binnen 24 uur nadat de Winnaar de prijs claimt in overeenstemming met artikel 7.

7. De Prijs en tweede prijzen claimen

7.1. De Winnaar van de Prijs heeft 30 dagen vanaf de Aankondigingsdatum om de kantoren van de organisator te bezoeken om de Prijs persoonlijk te claimen. De organisator dekt de kosten van een standaardreis vanuit het huis van de winnaar in Groot-Brittannië. Als de Winnaar de Prijs tot deze datum niet claimt, wordt de claim ongeldig.

7.2. De Winnaars van de tweede prijzen hebben 30 dagen vanaf de Aankondigingsdatum om hun prijs op te eisen. Als een winnaar van een tweede prijs zijn prijs niet tot deze datum claimt, wordt zijn claim ongeldig.

7.3. De Prijs of een tweede prijs kan niet namens de winnaar door een derde worden geclaimd.

7.4. De organisator neemt alle redelijke inspanningen om contact op te nemen met de Winnaar en Winnaars van tweede prijzen. Als een Winnaar niet gecontacteerd kan worden of niet beschikbaar is, of zijn Prijs of tweede prijs binnen 30 dagen na de Aankondigingsdatum niet heeft opgeëist, behoudt de organisator zich het recht voor om de Prijs of tweede prijs aan de volgende in aanmerking komende Deelnemer aan te bieden ( de “Alternatieve Winnaar“) geselecteerd uit de juiste Deelnameformulieren die werden ontvangen vóór de Sluitingsdatum, in overeenstemming met deze Voorwaarden. De Alternatieve Winnaar heeft 30 dagen vanaf de aankondiging om hun Prijs of tweede prijs te claimen.

7.5. De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als de Winnaar van de Prijs of een tweede prijs niet in staat is deze aan te nemen.

8. Annulering van de wedstrijd

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment te annuleren in geval van uitzonderlijke omstandigheden buiten zijn invloed die van invloed zijn op zijn vermogen om de competitie te beheren (“Annulering“).

9. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de wet zijn de organisator en zijn agenten of distributeurs in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk om de Winnaar te vergoeden of enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het aanvaarden van de Prijs, behalve wanneer deze veroorzaakt is door nalatigheid van de organisator, zijn agenten of distributeurs of die van hun werknemers. De wettelijke rechten van de Winnaar worden niet beïnvloed.

10. Gegevensbescherming en publiciteit

10.1. De Winnaar van de wedstrijd gaat ermee akkoord dat de organisator zijn naam, afbeelding en woonplaats kan gebruiken om de Winnaar van deze wedstrijd aan te kondigen en voor alle andere redelijke en gerelateerde promotiedoeleinden.

10.2. De Winnaar stemt er verder mee in deel te nemen aan elke redelijke publiciteit vereist door de organisator.

10.3. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat elke Deelnemer ermee akkoord dat alle persoonlijke informatie die in het Deelnameformulier wordt verstrekt alleen kan worden bewaard en gebruikt door de organisator of diens agenten en leveranciers om de wedstrijd te beheren. Alle persoonlijke informatie wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid.

11. Algemeen

11.1. Als er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een overtreding van deze algemene voorwaarden, kan de organisator naar eigen goeddunken het recht voorbehouden om enige Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

11.2. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of aan te passen wanneer dat nodig is.

11.3. Deze Voorwaarden vallen onder Engels recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

11.4. Als een van deze artikelen als onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar zou worden beschouwd, dan zal deze worden geschrapt en verwijderd uit deze algemene voorwaarden en de resterende artikelen zullen blijven bestaan ​​en zullen volledig van kracht blijven.

Algemene voorwaarden website

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

Wat staat in deze voorwaarden?

Deze voorwaarden vertellen je de regels voor het gebruik van onze website www.millionairemansion.co.uk (onze site).

Wie we zijn en hoe je contact met ons kunnen opnemen

www.millionairemansion.co.uk is een website beheerd door Ogilvie Promotions Limited (“Wij”). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 11028385 en zijn statutair gevestigd te C/O Astley Media, 6 Northernhay Place, Exeter, Verenigd Koninkrijk, EX4 3QJ.

Wij zijn een naamloze vennootschap.

Stuur als je contact met ons wilt opnemen een e-mail naar [email protected]

Door onze site te gebruiken ga je akkoord met deze voorwaarden

Door onze site te gebruiken bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat je ermee akkoord gaat om deze te respecteren.

Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je onze site niet gebruiken.

We raden je aan een kopie van deze voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

Er zijn andere voorwaarden die op jou van toepassing kunnen zijn

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op jouw gebruik van onze site:

Als je deelneemt aan de wedstrijd op onze site, zijn onze Algemene voorwaarden voor deelname van toepassing op je inzending.

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Telkens wanneer je onze site wilt gebruiken, moet je deze voorwaarden controleren om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 29 oktober 2018.

We kunnen wijzigingen aanbrengen aan onze site

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven.

We kunnen onze site opschorten of intrekken

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, altijd ononderbroken beschikbaar zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van het geheel of een deel van onze site opschorten of intrekken of beperken vanwege zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen je op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking.

Je bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via jouw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden, en dat zij deze naleven.

Onze site is alleen voor gebruikers in Engeland, Schotland en Wales

Onze site is gericht op mensen die verblijven in Engeland, Schotland en Wales. Wij stellen niet dat inhoud die beschikbaar is op of via onze site geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

Je moet je accountgegevens veilig bewaren

Als je een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of ontvangt, moet je dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. Je mag deze niet bekendmaken aan derden.

Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord, door jou gekozen of door ons toegewezen, op elk moment uit te schakelen, als je naar onze redelijke mening niet voldoet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als je weet of vermoedt dat iemand anders dan jij je gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord kent, moet je ons onmiddellijk op de hoogte stellen via [email protected]

Hoe je materiaal op onze site kunt gebruiken

Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen overal ter wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Je mag één exemplaar afdrukken, en uittreksels downloaden van elke pagina van onze site voor persoonlijk gebruik en je mag de aandacht van anderen in je organisatie vestigen op inhoud die op onze site is geplaatst.

Je mag de papieren of digitale kopieën van materialen die je hebt afgedrukt of op welke manier dan ook hebt download niet wijzigen en je mag geen illustraties, foto’s, video- of audiobestanden of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

Je mag geen enkel deel van de inhoud op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit te doen van ons of onze licentiegevers.

Als je een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt je recht om onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet je, naar onze keuze, kopieën van het materiaal die je hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

Vertrouw niet op informatie op deze site

De inhoud op onze site is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waar je op moet vertrouwen. Je moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat je actie onderneemt of ervan afziet op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site juist, volledig of actueel is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar we linken

Waar onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites of informatie die je van hen kunt verkrijgen.

We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

Onze verantwoordelijkheid voor door jou geleden verlies of schade

Of je nu een consument of een zakelijke gebruiker bent :

Als je een zakelijke gebruiker bent :

Als je een consument bent :

Je mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Je mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze site. Je mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden pleeg je een strafbaar feit volgens de Computermisbruikwet 1990. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door je identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending wordt je recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

Regels voor het linken naar onze site

Je kunt naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat je dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

Je mag geen link maken op een manier die enige vorm van vereniging, goedkeuring of aanbeveling van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

Je mag op geen enkele website die niet jouw eigendom is een link naar onze site plaatsen.

Onze site mag niet worden ingekaderd in een andere site en je mag ook geen link naar een ander gedeelte van onze site dan de startpagina maken.

We behouden ons het recht voor om toestemming tot linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Als je een link wilt maken naar of gebruik wilt maken van inhoud op onze site anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met [email protected]

Welke wetten zijn van toepassing op geschillen?

Als je een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan onder Engels recht vallen. Jij en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zullen zijn, behalve dat als je een inwoner van Schotland bent, je ook een rechtszaak in Schotland kunt instellen.

Als je een bedrijf bent, vallen deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) onder Engels recht. Wij en jij zijn het allebei eens over de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Algemene voorwaarden gratis prijzentrekking ‘Win een diner met Michael Caines’


Company number 11028385